Hoe maak ik een button? https://youtu.be/svpP2aN7jWo
Waar vind ik het sjabloon? https://bit.ly/2yMcc31

Artikel 1

Safe ‘n Sound wil creatievelingen aanzetten om mee te doen aan onze ontwerpwedstrijd voor buttons. Deelnemers sturen hierbij tot 5 ontwerpen op naar wedstrijdsns@gmail.com. Deelnemers kunnen prijzen winnen. Inzendingen kunnen worden gepubliceerd via sociale media.

Artikel 2

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan vijf maal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, worden de eerste 5 inzendingen als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Safe ‘n Sound ervan uit dat zij toestemming hebben van hun ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Artikel 3

De wedstrijd start op 6 mei 2020 en eindigt op 25 mei 2020.

Artikel 4

Deelnemers wordt gevraagd een afbeelding in te sturen. De afbeelding kan gebruikt kunnen worden als promotie voor Safe ’n Sound.Bij het posten van een afbeelding moet deze ook openbaar weergegeven kunnen worden.

Enkel de eerste 5 afbeeldingen van de deelnemer tellen mee voor de wedstrijd.

Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de afbeelding.

De afbeelding mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen

Safe ‘n Sound behoudt zich het recht elke afbeelding die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Artikel 5

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen door een onpartijdige jury. Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk.

Artikel 6

Winnaars worden gecontacteerd via het mailadres waarmee ze zijn ingeschreven en vermeld op de sociale media van Safe ’n Sound.

Artikel 7

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk

ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld via mail aan de mensen die hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

Artikel 8

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de veldwerkers van Safe ’n Sound. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar wedstrijdsns@gmail.com met als onderwerp “klacht”.

Artikel 9

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Vincent via:
– e-mail: vincentsafensound@gmail.com
– facebook: Vincent Safensound