Bij aankomst op het festival

Je vindt hier informatie over je rechten en hoe je de juridische risico’s van middelengebruik kan beperken bij aankomst op een festival. Je kan ook lezen over je rechten en juridische risico’s op weg naar het festival en op het festivalterrein en de camping.

Identiteitscontrole

Door politie

Voorwaarden:
• door politie in uniform, politie in burger (als ze zich kenbaar maken) en door bepaalde ambtenaren
EN
• als er een geldige reden is (bijvoorbeeld verstoring van de openbare orde of strafbaar feit). De juiste reden moet niet vermeld worden.
Je bent verplicht om je identiteitskaart af te geven. Na controle moet je identiteitskaart teruggegeven worden.

Door bewakingsfirma/controleur openbaar vervoer

Mogen je identiteitskaart vragen maar niet met dwang afnemen. Indien je je identiteitskaart niet toont, mogen ze de toegang tot de gevraagde dienst weigeren (festivalweide, trein, bus, …). In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld indien je geen identiteitskaart hebt) mogen ze je vasthouden tot er politie aanwezig is.

Aanschuiven om binnen te raken

Fouille door politie

Veiligheidsfouillering

Dit is een oppervlakkige en vluchtige betasting van je lichaam en kleding en controle van je bagage. Dit mag enkel gebeuren door een politieagent van hetzelfde geslacht.

Gerechtelijke fouillering

Dit is een grondige fouillering die enkel mag gebeuren bij specifieke aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld de ontdekking van drugs bij een veiligheidsfouillering of een positieve reactie door een drughond.

Naaktfouille

De politie mag vragen om je helemaal uit te kleden. Dan is er sprake van een naaktfouille. Je mag in dat geval een proces-verbaal eisen van de politie. Dit proces-verbaal garandeert dat:
• de reden verduidelijkt wordt waarom je aan die fouille wordt onderworpen
• de fouille zelf correct zal verlopen.

Lees het proces-verbaal zeker na en teken enkel als je volledig akkoord gaat met de inhoud ervan. Weigert de politie om een proces-verbaal op te maken, dan kan je klacht indienen bij het Comité P.
Intieme delen van je lichaam mogen door de politie nooit aangeraakt of gepenetreerd worden. Enkel een arts mag dit doen op vraag van een onderzoeksrechter.

Fouille door veiligheidspersoneel

Controle van tassen en rugzakken: veiligheidspersoneel mag in het kader van een festival of een ander event tassen en rugzakken doorzoeken
Oppervlakkige fouillering: dit is een oppervlakkige en vluchtige betasting van je lichaam en kleding.
Dit mag enkel gebeuren door een bewakingsagent van hetzelfde geslacht.
Als je de fouillering weigert, kan je de toegang tot het festival of event verboden worden.
Toegang weigeren kan ook bij een vermoeden dat je de veiligheid of het goede verloop van het festival of event in gevaar brengt. Bijvoorbeeld indien je zichtbaar onder invloed bent.

Op het festivalterrein en de camping

 

Je vindt hier informatie over je rechten en hoe je de juridische risico’s van middelengebruik kan beperken op het festivalterrein en op de camping. Je kan ook lezen over je rechten en het beperken van juridische risico’s op weg naar het festival en bij aankomst op het festival.

Om het drugbeleid te handhaven, schakelen festivals veiligheidspersoneel in. Dit personeel is zichtbaar aanwezig waarbij ze een actieve rol opnemen om de veiligheid van de festivalgangers te bewaken. Daarnaast speelt ook de politie haar rol in het handhaven van de drugwetgeving. Zij doen dit in uniform buiten het terrein en aan de ingang van het festival. Op het festivalterrein werkt politie meestal in burger.

Het veiligheidspersoneel kan je van het festivalterrein verwijderen bij gebruik/verkoop/overhandiging/ uitwisseling en vervoer van illegale drugs. Indien politie hier bij betrokken wordt, krijg je een voorstel tot onmiddellijke minnelijke schikking die je kan betalen met de bankkaart. Bedragen verschillen naargelang het gerechtelijk arrondissement. Voor cannabis is het meestal rond de €75 boete en voor andere illegale drugs rond de €150 per stof die aangetroffen wordt. Bij grote hoeveelheden krijg je een proces-verbaal en word je aangehouden.

Op de camping

Jointje voor de tent?

Het bezit van cannabis blijft ook voor meerderjarigen verboden, ook wanneer het om een hoeveelheid voor eigen gebruik gaat. Ook wanneer je dus minder dan 3 gram cannabis in je bezit hebt, kan dat dus aanleiding geven tot een proces-verbaal (al dan niet vereenvoudigd), een boete en in zeldzame gevallen juridische vervolging. De cannabis wordt steeds in beslag genomen.

Deze inhoud is gebaseerd op de folder ‘Vos droits en festivals’ van de Liaison Antiprohibitionniste. VAD kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventueel gerechtelijke procedures.

Op weg naar het festival

Op festivals komen mensen samen om plezier te beleven. Vaak wordt er alcohol gedronken. Soms komen hier ook illegale drugs aan te pas. Door de festivalsfeer kan de grens tussen wat legaal en illegaal is vervagen. Maar de politie en de security houden daarbij een oogje in het zeil. Je vindt hier informatie over je rechten en hoe je de juridische risico’s van middelengebruik kan beperken, zowel op weg naar het festival als bij aankomst, op het festivalterrein en op de camping.

Met de auto

Wat mag wel

De politie mag de auto doorzoeken:
• als de auto zich op een publiek toegankelijke plaats bevindt. Dit is op de openbare weg (rijdend of geparkeerd) maar ook op de festivalparking
EN
• als er sprake is van redelijke aanwijzingen.
Wat zijn redelijke aanwijzingen?
Aanwijzingen dat het voertuig gebruikt werd/wordt:
• voor het plegen van een inbreuk
• om gezochte personen te verbergen/vervoeren
• om objecten te herbergen/vervoeren die een gevaar zijn voor de openbare orde of die bewijslast zijn voor een inbreuk.
Concreet zijn redelijke aanwijzingen gebaseerd op:
• gedrag (bv. bestuurder is zenuwachtig)
• materiële aanwijzingen (bv. passagier lijkt op een gezochte persoon)
• situationele omstandigheden (bv. geparkeerd voor een nachtclub die bekend staat voor druggebruik).
De politie mag de auto uitzonderlijk doorzoeken zonder aanwezigheid van de eigenaar. Dit kan enkel indien dit noodzakelijk is in het kader van een ernstige inbreuk of een ernstig gevaar voor de openbare orde. De politie mag de auto enkel in beslag nemen op bevel van de Procureur des Konings of van de onderzoeksrechter.

Wat mag niet

De politie mag de auto niet meerdere dagen immobiliseren. Dat kan enkel bij een inbeslagname.

Met de mobilhome

Een mobilhome/caravan die permanent ingericht is om te slapen, wordt beschouwd als een domicilie. Politie mag deze enkel doorzoeken op basis van een huiszoekingsbevel.

Wat mag wel

De politie mag de mobilhome/caravan doorzoeken als: • de mobilhome/caravan zich op een publiek toegankelijke plaats bevindt.
EN
Als er sprake is van redelijke aanwijzingen. De politie mag de mobilhome/caravan uitzonderlijk doorzoeken zonder aanwezigheid van de eigenaar. Dit kan enkel indien noodzakelijk in het kader van een ernstige inbreuk of een ernstig gevaar voor de openbare orde.
De politie mag de mobilhome/caravan enkel in beslag nemen op bevel van een Procureur des Konings of van een onderzoeksrechter.

Wat mag niet

De politie mag de mobilhome/caravan niet meerdere dagen immobiliseren. Dat kan enkel bij een inbeslagname.

Met het openbaar vervoer

Wat mag wel

De politie mag elke vorm van openbaar vervoer doorzoeken als hiervoor redelijke aanwijzingen zijn. Ook persoonlijke zaken (valies, rugzak, …) mogen doorzocht worden.

Rijden onder invloed van of naar een festival?

Procedure bij illegale drugs

De politie kan een speekseltest doen om de aanwezigheid van bepaalde illegale drugs in het lichaam vast te stellen. De speekseltest screent op vijf soorten van illegale drugs: THC (cannabis), amfetamines/speed, MDMA/xtc, cocaïne en morfine.

Speekseltest

1. Met een checklist gaat de politie na of je uiterlijke tekenen vertoont die erop wijzen dat je onder invloed van drugs bent. Bijvoorbeeld bloeddoorlopen ogen, moeilijk spreken, verward gedrag, evenwichtsstoornissen, …
2. Als de checklist een positief resultaat geeft, dan moet je ook een speekseltest doen. Als deze positief is, wordt je rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor twaalf uur. Bovendien kan de Procureur des Konings onmiddellijk het rijbewijs laten intrekken voor vijftien dagen. Deze maatregel kan maximaal tweemaal met drie maanden verlengd worden.
3. Als de speekseltest een positief resultaat geeft, dan moet je ook een speekselanalyse door middel van een speekselcollector doen. De speekselcollector wordt naar een labo gestuurd voor analyse. De laboanalyse geldt als wettelijk bewijs. Als dat staal positief is, ben je strafbaar en moet je voor de politierechtbank verschijnen.

Bloedanalyse

Met een bloedanalyse kan ook op andere illegale drugs dan de vijf bovengenoemde gescreend worden (bijvoorbeeld 2C-B en ketamine). De bloedanalyse is vervangen door de speekseltest.
In bepaalde omstandigheden wordt echter wel een bloedanalyse afgenomen:
• na een verkeersongeval
• indien een speekseltest en -analyse onmogelijk zijn.

Procedure bij alcohol

Ademtest

1. De politie vraagt je om te blazen in de richting van een sampler. Dit apparaat geeft een eerste indicatie of je gedronken hebt. Als het resultaat positief is, dan moet je een ademtest ondergaan. De politie kan deze stap overslaan en onmiddellijk een ademtest vragen.
2. Voor de ademtest blaas je in een toestel dat het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht meet. Als het resultaat positief is, dan volgt er een ademanalyse. Ook hier kan de politie deze stap overslaan en onmiddellijk een ademanalyse vragen.
3. Bij een ademanalyse blaas je in een toestel dat de exacte alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet. Je hebt recht op een tweede ademanalyse. Is het verschil tussen de twee eerste waarden te groot, dan volgt een derde analyse. Van zodra je meer dan 0,5 promille blaast, ben je strafbaar.

Nice to know

Je hebt recht om één keer een wachttijd van 15 minuten te vragen. Je kan dit doen voor de afname van de ademtest of voor de afname van de ademanalyse.
Positieve test = onder invloed?
De speekseltest bepaalt enkel de aanwezigheid van illegale drugs in het lichaam. De speekseltest laat niet toe om te bepalen of je nog onder invloed bent van deze drugs. Je kan dus niet meer onder invloed zijn van een drug maar hier toch positief op testen!
Illegale drugs worden ook vaak gecombineerd (zeker met alcohol). Als je combineert wordt het nog moeilijker om in te schatten hoe lang je onder invloed bent.

Detecteerbare tijd onder invloed met speekseltest

THC (cannabis): roken 3u tot 72u, eten 10u tot 72u
Amfetamine/speed: 8u tot 72u
MDMA (XTC): 6u tot 72u
Cocaïne: 1u tot 72u
Morfine: 12u tot enkele dagen

De maximum tijden zijn slechts richtwaarden bij occasioneel gebruik. In de praktijk wordt deze tijd ook mee bepaald door het product (hoeveelheid, zuiverheid, frequentie, …), de gebruiker (gewicht, gemoed, …) en omgevingsfactoren.
Hetzelfde geldt voor de bloedanalyse. Je kan positief testen op de aanwezigheid van een illegale drug en niet meer onder invloed zijn.

Opgelet mephedrone staat niet in de lijst van vijf illegale drugs die detecteerbaar zijn met en speekseltest. Je test echter tot 24 uur na het laatste gebruik van mephedrone positief op amfetamines bij een speekseltest.

Detecteerbare tijd onder invloed met bloedanalyse

GHB:  1-2u tot 10u
Ketamine: 1u tot 48u
2C-B 4-8u, de maximum detecteerbare tijd te meten met bloedanalyse is niet gekend
lsd: 6-14u tot 48u
Paddo’s/truffels: 3-6u tot 48u
Mephedrone/4-MMC: 3-6u tot 24u

Strafmaat bij illegale drugs

De straffen voor rijden onder invloed van illegale drugs gaan van een geldboete van € 1.600 tot € 16.000 tot een mogelijk rijverbod van minimum acht dagen tot maximum vijf jaar. Als je je rijbewijs nog geen twee jaar hebt, krijg je automatisch een rijverbod en moet je opnieuw een rijexamen afleggen om dat terug te krijgen.
Als je herhaaldelijk op drugs in het verkeer betrapt wordt, kan de straf oplopen tot een geldboete van € 40.000, inclusief een mogelijke gevangenisstraf en een verval van het recht om een wagen te besturen. Je moet bovendien alle onkosten van de controle (bijvoorbeeld de analyse in het labo, …) terugbetalen als je positief test.

Strafmaat bij alcohol

  • Tussen 0,5 en 0,8 promille:
    De politie kan onmiddellijk € 179 innen of kan je voor hetzelfde bedrag een minnelijke schikking voorstellen.
    Je krijgt een rijverbod van minimum drie uur. De rechter kan een boete uitspreken tot € 3.000 en je het recht tot sturen ontzeggen.
  • Meer dan 0,8 promille:
    De politie kan je een minnelijke schikking voorstellen (€ 420 tot € 1.260, afhankelijk van het alcoholgehalte).
    Het recht tot sturen wordt je minimum zes uur ontnomen en je rijbewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden, bijvoorbeeld als het rijgedrag gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. De rechter kan boetes van € 1.600 tot € 16.000 uitspreken. Bij herhaalde overtredingen worden de boetes nog zwaarder.

Lees hier verder over je rechten bij aankomst op het festival. Deze inhoud is gebaseerd op de folder ‘Vos droits en festivals’ van de Liaison Antiprohibitionniste. VAD kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventueel gerechtelijke procedures.